SERVICII PENTRU COPILĂRIA TIMPURIE MAI BUNE, COORDONATE ȘI ADAPTATE FIECĂREI COMUNITĂȚI

Dezvoltarea strategică și implementarea unei politici pentru copilăria timpurie diferă de la o comunitate la alta, fiind influențată de factori locali. Succesul unei astfel de politici pentru copilăria timpurie depinde întotdeauna de voința politică, dar și de motivația administratorilor și a practicienilor de a implementa acea politică.

Evaluarea nevoilor existente privind copilăria timpurie la nivelul unei comunități reprezintă un pas esențial pentru dezvoltarea unor servicii cuprinzătoare și adaptate nevoilor locale. Acest pas se realizează printr-o analiză de situație care descrie în amănunt situația curentă care privește copilăria timpurie și identifică acțiunile necesare de întreprins în viitorul apropiat/ mediu/ îndepărtat. Având la bază o analiză de situație solidă, comunitatea locală poate să formuleze/ să revizuiască o strategie pentru copilăria timpurie care să includă obiective cheie și planuri de acțiune, sau să includă în strategia de dezvoltare locală obiectivele care se referă la educația timpurie.

Metodologia PrimoKiz a fost creată de Fundația Jacobs pentru a promova o abordare a educației și îngrijirii în copilăria timpurie bazată pe rețele, iar dreptul de utilizare și implementare în România aparține exclusiv Centrului Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională

CE ESTE PRIMOKIZ?

Un program bazat pe dovezi, dezvoltat de Fundația Jacobs, pentru creșterea accesului la servicii de calitate pentru copilăria timpurie, în comunități rurale și urbane.

O metodologie etapizată care să fie utilizată de administrațiile locale pentru  a îmbunătăți într-un mod strategic, participativ și adaptat, serviciile pe care le oferă copiilor mici și familiilor.

Metodologia PrimoKiz a fost proiectată pentru a promova o abordare a educației și îngrijirii în copilăria timpurie bazată pe rețele, în scopul stabilirii unei politici cuprinzătoare pentru copilăria timpurie care să asigure impactul optim al programelor de înaltă calitate pentru copii și părinți. Pe baza acestei metodologii, comunitățile pot fi asistate în crearea unei rețele de actori din sectorul[1] copilăriei timpurii și din arii adiacente pe orizontală (sectorul educației, al serviciilor sociale și protecției și al sănătății) și pe verticală (incluzând toate resursele și instituțiile de la naștere la intrarea copilului în școala primară, într-un traseu pozitiv), printr-un proces participativ.

CE ESTE INCLUS ÎN METODOLOGIA PRIMOKIZ?

 • Principalele argumente pentru a investi în servicii pentru copilăria timpurie
 • Un proces structurat în 7 etape pentru formarea rețelei locale intersectoriale de dezvoltare și îmbunătățire a serviciilor locale pentru copilăria timpurie, cu contribuția facilitatorilor instruiți
 • Instrumente pentru etapele cheie ale procesului – Manualul Primokiz și anexele sale, instrumente pentru efectuarea unei analize a situației, pentru elaborarea unei strategii, pentru elaborarea unui plan de aplicare, un set de instrumente pentru realizarea integrării intersectoriale etc
 • Consultanță de specialitate și facilitarea

Prin fazele pe care le parcurge (de la decizia de a realiza o analiză de situație, la definirea contextului local și derularea propriu-zisă a analizei de situație, urmată de emiterea unui mandat pentru revizuirea strategiei locale, apoi a planului de implementare, mandatul pentru implementarea strategiei și acțiuni implementare ulterioare), metodologia PrimoKiz este un instrument de orientare pentru realizarea unei analize de situație completă și relevantă.

CUM FUNCȚIONEAZĂ PRIMOKIZ?

Pașii cheie în acest proces:

 • Înființarea echipelor transsectoriale locale conduse de administrația locală
 • Realizarea sub coordonare locală a unei analize a situației și a nevoilor, reunind specialiști și practicieni din sectoarele copilăriei timpurii, reprezentanți ai administrației locale, familii și membri ai comunității
 • Pe baza nevoilor, luarea în comun a unei decizii cu privire la prioritățile pe termen scurt , mediu și lung pentru îmbunătățirea serviciilor pentru copilaria timpurie în toate sectoarele
 • Elaborarea unei strategii/planuri de acțiune transsectoriale pentru copilăria timpurie (sau integrarea acesteia în strategiile de dezvoltare locală existente) care să reflecte prioritățile stabilite în comun
 • Aprobarea, finanțarea și punerea în aplicare a planului de acțiune care promovează parteneriatele locale și implicarea părților interesate
 • Monitorizarea punerii în aplicare a planului

De la constituirea echipei care coordonează realizarea analizei de situație până la raportul care conține date relevante identificate, se parcurge un proces complex, care cuprinde realizare de instrumente de colectare de date, consultări cu administrația și actorii din sectorul pentru copilăria timpurie, prelucrarea și interpretarea datelor. Toate aceste componente, dar mai ales constituirea unei echipe multisectoriale care să se implice în realizarea analizei, pot fi furnizate în cadrul asistenței tehnice. Copilăria timpurie reprezintă perioada de la naștere la intrarea copilului în școala primară și este important ca o analiza de situație comprehensivă să acopere toate aspectele vieții unui copil mic, de la planificarea urbană la serviciile de care poate beneficia, iar metodologia PrimoKiz poate furniza instrumentele pentru aceasta.

UNDE ESTE IMPLEMENTATĂ METODOLOGIA PRIMOKIZ?

Din 2012, Metodologia Primokiz a fost implementată de partenerii locali ai Fundației Jacobs în sute de orașe din Elveția și Germania.

Din 2019, metodologia Primokiz este implementată și în 30 de localități din România (22) și din Slovenia (8).

CARE SUNT REZULTATELE UTILIZĂRII METODOLOGIEI PRIMOKIZ?

 • O viziune comună pentru copilăria timpurie în rândul reprezentanților administrației, profesioniștilor, familiilor și membrilor comunității
 • Sporirea importanței factorului local în procesul de evaluare a nevoilor, prioritizarea acțiunilor, strategizarea și găsirea de soluții receptive
 • O mai bună înțelegere a punctelor forte și a lipsurilor în furnizarea de servicii pentru copilaria timpurie/copiii preșcolari la nivel local
 • Creșterea investițiilor la nivel local și o mai bună utilizare a activelor existente
 • Creșterea capacității locale de a lucra în toate sectoarele, determinată de o viziune comună
 • O mai bună coordonare între sectoare prin intermediul rețelelor de servicii orientate spre acțiune și al părților interesate.
 • Servicii noi sau îmbunătățite pentru copilăria timpurie, care să răspundă nevoilor reale
 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța primilor ani de viață și a serviciilor privind copilăria timpurie pentru copii, familii și comunități

CÂTEVA EXEMPLE DE REZULTATE CONCRETE

 • Construirea de infrastructuri noi sau renovarea celor existente (parcuri, locuri de joacă, creșe, grădinițe)
 • Crearea de hărți digitale cu servicii pentru copilăria timpurie în localități, pe care familiile să le poată accesa
 • Instituirea unor mecanisme de comunicare, coordonare și consolidare a parteneriatelor între diferite grupuri de profesioniști sau părți interesate din comunitate: sănătate, educație sau asistenți sociali, arhitecți, jurnaliști, preoți, reprezentanți ai sectorului cultural
 • Îmbunătățirea și o mai bună utilizare a bazei lor de date, pentru a determina tendințele demografice, nevoile familiilor în următorii ani și pentru a se pregăti să fie gata să răspundă la acestea
 • Crearea de noi servicii care să răspundă nevoilor locale, de exemplu servicii integrate, flexibile și complementare numite PRIMOHUB (înființate în 18 comunități din România, cu sprijinul autorităților locale), un serviciu non-formal destinat copiilor și familiilor cu acces limitat sau fără acces la servicii pentru copilaria timpurie

Serviciile de educație timpurie preșcolare sau antepreșcolare pot fi înființate în sistem public sau privat în funcție de reglementările în vigoare.

Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională ca organizație furnizoare de formare continuă poate asista organizații în înființarea serviciilor, și ulterior în derularea unor servicii de calitate pe baza instrumentelor de calitate dezvoltate:

 • Principiile ISSA pentru o educație de calitate,
 • Instrument de dezvoltare profesională pentru îmbunătățirea calității practicilor în grădinițe,
 • Document cadru pentru asigurarea practicilor educaționale de calitate în serviciile pentru copiii de sub trei ani.

În completarea serviciilor antepreșcolare și preșcolare înființate prin tradiție în comunități, în funcție de concluziile analizei de nevoi, se poate opta și pentru înființarea/ dezvoltarea altor tipuri de servicii complementare.

Pentru organizarea unor astfel de servicii, Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională poate pune la dispoziție ghiduri de organizare și alte resurse suport. De asemenea, selecția și pregătirea personalului pentru a derula astfel de servicii fac parte din asistența tehnică acordată.

Pregătirea personalului care deservește serviciile existente sau viitoare

Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională susține ideea că una din cele mai importante investiții este în cadrele didactice. Dar funcționarea unei instituții de educație și îngrijire, precum o creșă sau grădiniță, cuprinde și alte categorii esențiale de personal.

Pentru că, în perioada timpurie copilul se dezvoltă global, holistic, iar fiecare adult care intră în interacțiune cu el reprezintă o sursă de învățare și de stimulare a dezvoltării, Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională are pregătit un pachet de formare continuă care se adresează tuturor adulților din instituții: personal didactic, personal nedidactic, personal medical, manageri.

Este de reținut faptul că Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională nu oferă formare inițială pentru niciuna dintre categoriile de personal listate mai sus, dar susține prin cursuri de formare față în față și online, cu componente practice – aplicative, dezvoltarea profesională a personalului, oferind cursuri specifice fiecărei categorii (ca de exemplu, pentru cadre didactice: Aplicarea noului Curriculum pentru educație timpurie, Instrumente digitale în educația preșcolarilor, Aplicarea metodologiei Step by Step în grupele preșcolare ), sau cursuri comune (Tranziția copilului din familie în instituție, Colaborarea și parteneriatul cu părinții și familiile copiilor).

CUM POATE PRIMOKIZ SĂ SPRIJINE ADMINISTRAȚIILE LOCALE SĂ RĂSPUNDĂ  SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ? (de exemplu,  GĂZDUIREA FAMILIILOR DE REFUGIAȚI)

 • Crearea de echipe locale și parteneriate pentru a răspunde în comun nevoilor reale
 • Consolidarea capacității locale de a efectua o evaluare rapidă a nevoilor locale, implicând inclusiv familiile
 • Identificarea punctelor forte și a lipsurilor locale în furnizarea unui răspuns valid
 • Identificarea priorităților pe termen scurt, mediu și lung
 • Mobilizarea expertizei și capacității locale pentru identificarea de soluții adaptate și realizarea de planuri comune de acțiune
 • Asigurarea coordonării între sectoare în ceea ce privește adresarea nevoilor copiilor mici refugiați și ale familiilor acestora
 • Stimularea participării familiilor și a actorilor locali în adaptarea serviciilor, pentru o integrare armonioasă

[1]Termenii „ECEC”, „copilăria timpurie” și „sectorul pentru copilăria timpurie” sunt folosiți alternativ.