Perspectiva Centrului Step by Step asupra măsurilor necesare în scenariile noului an școlar

Propuneri elaborate în baza consultării cu reprezentanții rețelei de învățământ a alternativei Step by Step, implementată la nivel preșcolar și primar de 2300 cadre didactice pentru un număr de peste 31000 copii și a comunității de peste1300 de profesioniști participanți în proiecte derulate în județele Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Dâmbovița, Hunedoara, Neamț.  Propunerile privind începutul de an școlar 2020 – 2021 adresează nivelul educației timpurii (nivel antepreșcolar și preșcolar) și al primelor 2 cicluri curriculare (ciclul de achiziții fundamentale de la clasa pregătitoare la clasa a II-a, ciclul de dezvoltare de la clasa a III-a la clasa a VI-a).

Propunerile Centrului Step by Step se fundamentează pe următoarele principii:

 • Principiul respectării drepturilor copilului
 • Principiul echității și nediscriminării
 • Principiul descentralizării (printr-un răspuns corelat cu nevoile locale și specifice)
 • Principiul diferențierii pe nivel de studiu
 • Principiul sănătății și al siguranței.

Centrul Step by Step susține următoarele scenarii, analizate din perspectiva Cadrului de calitate al Uniunii Europene pentru serviciile de îngrijire și educație timpurie:

Scenariu față-în-față / direct   

Scenariu hibrid

Scenariu exclusiv online

De asemenea, propunerile Centrului Step by Step pentru redeschiderea școlilor în siguranță în septembrie 2020 se construiesc pornind de la câteva premise susținute de practica din perioada pandemiei și validate de studiile și cercetările în domeniul educației, printre care:

 

 • Copiii (în primii ani de viață și în școlaritatea mică) dobândesc comportamente și ulterior competențe în toate domeniile dezvoltării prin experiențe și interacțiuni directe cu obiecte și oameni, pe baza simțurilor, prin joc, experimentare, experiențe practice. Astfel, învățarea presupune un context social, cunoașterea fiind dobândită în interacțiune socială, copiii/ elevii fiind integrați într-o comunitate de cunoaștere în care interacționează și învață și unii de la ceilalți.
 • Educația la vârsta mică (educația timpurie, ciclul achizițiilor fundamentale) presupune interacțiunea, colaborarea dintre educatori – copil – familie, susținerea demersului educațional în cele două medii: familie și instituție de educație.
 • Serviciile de educație timpurie (de nivel antepreșcolar și preșcolar) au rol social pentru concilierea profesională cu viața de familie și asigură participarea părinților pe piața muncii, în timp ce educatorii preiau roluri ale familiei în ceea ce privește rutina și dezvoltarea socio-emoțională.
 • Învățarea se poate produce în contexte cât mai variate precum spațiul exterior, muzee sau spații comunitare, cu participarea unor resurse umane diverse (în special părinți sau resurse ale comunității).

Acțiuni general valabile

 1. Efectuarea analizei de situație de către fiecare unitate de învățământ, în vederea deschiderii anului școlar 2020/2021 pentru a înțelege și prioritiza nevoile și soluțiile. Este important ca decizia să fie luată la nivel local, descentralizat, planificat, în baza rezultatelor analizei de situație și a resurselor disponibile prin colaborare intersectorială. 
 2. Planificarea și organizarea evaluării inițiale, în forme variate și alocând suficient timp, pentru a putea adapta demersul educațional pentru fiecare copil.

Scenariu față-în-față / direct   

Redeschiderea serviciilor de educație timpurie (creșe/ grădinițe) pentru toți copiii înscriși și a claselor de nivel primar, cu introducerea unor norme/ acțiuni/ măsuri suplimentare pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV2 și reluarea procesului de educație pentru copiii de la naștere la 6 ani față în față (pornind de la o atentă analiză a situației epidemiologice și a evaluării stării de fapt în fiecare UI, respectiv UAT).

ACCES, GUVERNANȚĂ ȘI FINANȚARE

Scenariu accesibil din punct de vedere financiar pentru toți, încurajând participarea și consolidând incluziunea.

Măsuri/ acțiuni suplimentare

 • Respectarea formațiunilor de studiu pe grupe și clase conform Legii Educației Naționale nr. 1/ 2011 modificată și completată) și/sau reorganizarea acestora.   

 În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:
a) educația antepreșcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9; 
b) învățământul preșcolar: grupa cuprinde în medie 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20;
c) învățământul primar: clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 25;
d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 30.

 •  Suplimentarea planului de școlarizare în cazul copiilor care împlinesc vârsta de 3 ani până la sfârșitul anului calendaristic și înscrierea lor în grupe preșcolare în condițiile lipsei locurilor în serviciile antepreșcolare. Normarea personalului didactic pentru grupele nou formate.
 • Identificarea și pregătirea unor noi spații educaționale pentru suplimentarea numărului de grupe/clase (pentru respectarea efectivelor) și normarea personalului didactic/ nedidactic pentru funcționarea acestora.

Reamenajarea spațiilor educaționale existente și schimbarea destinației acestora (de exemplu, acolo unde grădinițele beneficiază de dormitoare separate acestea se pot transforma în săli de clasă cu dublă funcționalitate); pot fi folosite și reamenajate săli de sport, săli de joc, săli multifuncționale și pentru desfășurarea festivităților; se pot amenaja spații educaționale în curtea serviciului de educație timpurie de tipul container conectat la toate utilitățile instituției.

 • Amenajarea spațiilor exterioare ale serviciilor de educație timpurie în vederea desfășurării unui număr semnificativ de activități de învățare în aer liber.

În spațiul exterior se pot amenaja centre/ zone/arii/ colțuri pentru stimularea dezvoltării copiilor în diferite domenii de dezvoltare (table/șevalete pentru scris/activități de artă, mese/spații pentru activități și jocuri manipulative și de construcție, spațiu pentru citit, zonă pentru explorare în domeniul științelor, colțul căsuței/ casa păpușii)

 • Respectarea normelor stabilite în Ordinele comune pentru stabilirea unor măsuri pentru prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS_CoV2 în unitățile/ instituțiile de învățământ și toate structurile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.

PERSONAL

Scenariu care se bazează pe existența personalului profesionist, cu un bun nivel de calificare.

Măsuri/ acțiuni suplimentare:

 • Identificarea personalului suplimentar pentru grupele antepreșcolare și preșcolare pentru realizarea unor activități individuale și în grupuri mici, dat fiind faptul că, la această vârstă, raportul optim între numărul de copii / adulți este de 4:1 pentru nivelul antepreșcolar și 8:1 pentru nivelul preșcolar. În această categorie de personal suplimentar alocat fiecărei grupe de (ante)preșcolari se pot regăsi: ajutor de educatoare (pedagog școlar, asistent educațional), respectiv îngrijitoare, asistente medicale care au parcurs un curs de formare continuă privind educația centrată pe copil.
 • Identificarea unor resurse umane de rezervă pentru cazul îmbolnăvirii personalului didactic/nedidactic.

CURRICULUM, EVALUARE ȘI MONITORIZARE

Scenariul are în vedere Curriculum pentru educație timpurie 2019 respectiv programele școlare în vigoare pentru învățământul primar, de natură flexibilă, holistă și necesitând colaborare, îmbunătățire și revizuire periodică.

Măsuri/ acțiuni suplimentare:

 • Organizarea unor activități remediale și recuperatorii pentru copiii care nu au participat la învățarea online/ la distanță; organizarea unui grup de lucru la nivelul instituției pentru realizarea unor adaptări curriculare diferențiate/ individualizate.
 • Identificarea canalelor de comunicare și stabilirea procedeelor pentru realizarea comunicării și a parteneriatului cu părinții copiilor/ școlarilor mici pentru continuarea/ extinderea/ susținerea învățării de către aceștia în familie.
 • Conceperea sau identificarea unor resurse pentru părinți pentru susținerea, acasă, a achizițiilor copiilor.
 • Stabilirea unor proceduri pentru realizarea proiectării curriculare cel puțin pe nivel de vârstă dacă nu chiar la nivel de unitate și consolidarea unor comunități de învățare pentru profesioniști.
 • Elaborarea unor repere/ resurse privind abordări pedagogice prietenoase, adecvate perioadei cu limitarea interacțiunilor/ contactului prelungit/strâns între copii (Un set de resurse destinate nivelului (ante)preșcolar pentru o abordare sigură și prietenoasă a reîntoarcerii copiilor la grădiniță va fi pus la dispoziția profesioniștilor, în luna august, de către Centrul Step by Step).

Notă

Pentru nivelul (ante)preșcolar și ciclul primar, începerea anului școlar față în față, are, pe lângă avantajele pentru copiii care învață prin interacțiune directă cu cadrele didactice și colegii (ROI 1:16), avantaje legate de păstrarea locurilor de muncă ale părinților și continuarea activității acestora, ridicarea presiunii de pe angajatori și stat pentru plata timpului pe care îl petrec părinții cu copiii acasă sau evitarea situațiilor în care părinții sunt nevoiți  să angajeze alte persoane care să supravegheze copilul, inclusiv pentru învățarea online,  creșterea numărului locurilor de muncă pentru cadre didactice – personal calificat care să susțină copiii în procesul de învățare în condițiile reevaluării efectivelor de copii și a spațiilor destinate activităților de învățare cu respectarea normelor sanitare.

Scenariu hibrid

Redeschiderea serviciilor de educație timpurie (creșe/ grădinițe) și a claselor de nivel primar pentru jumătate din efective la nivelul fiecărei grupe/ clase, alternativ/ simultan cu organizarea procesului de învățământ la distanță, inclusiv online, pe perioade de două săptămâni.

Centrul Step by Step optează pentru organizarea programului copiilor de la nivelul educației timpurii pe calupuri mai mari de timp pentru facilitarea organizării programului de lucru al adultului/ adulților care acompaniază și susțin copilul în această perioadă.

ACCES, GUVERNANȚĂ ȘI FINANȚARE

Măsuri/ acțiuni suplimentare:

 • Colectarea de date privind continuarea procesului educațional după 11 martie 2020 și prelucrarea acestora:
  • identificarea gradului de participare al copiilor/elevilor la procesul educațional propus după data de 11 martie (copii care nu au beneficiat de programul la distanță oferit de instituție, copii care au beneficiat parțial – în anumite perioade, copii care au participat și achizițiile lor, în baza unei evaluării inițiale la revenirea în unitatea de învățământ)
  • informații despre familie (profesia/ programul de muncă al părinților/ adulților care acompaniază copilul, numărul fraților preșcolari/școlari, acces la electricitate/ conexiune la internet, acces la dispozitive individuale/partajate)
  • identificarea copiilor din categorii vulnerabile.
 • Colectarea de date pentru identificarea unor aspecte pentru definirea demersului didactic următor:
  • disponibilitatea de susținere a achizițiilor copilului în mediul familiei
  • accesul și competențele digitale ale părinților
  • identificarea copiilor și a personalului aflați în situație de risc privind infecția cu SARS-CoV-2
  • asigurarea prezenței unui adult alături de copil în perioada desfășurării cursurilor la distanță/ online.

Notă 
Trebuie remarcat că dotarea/ asigurarea accesului la tablete/internet etc nu constituie o soluție în sine pentru continuarea învățării la copiii din aceasta grupă de vârstă. Învățarea la copilul mic are loc prin conectare/ interacțiune cu adulții de referință, într-un context sigur și stimulativ. Astfel, învățarea la distanță pentru (ante)preșcolari care să includă și elemente online pentru copil, se bazează pe prezența unui adult din familie, competent digital, lângă copil, în timpul participării la întâlniri desfășurate pe platforme sincron. Altfel spus, existența unui dispozitiv pentru comunicarea online nu reprezintă o condiție suficientă a învățării și participării copilului mic la programul propus; ca atare, cadrele didactice trebuie susținute să găsească acele soluții specifice fiecărei situații pentru a transmite fizic materiale către copii.

PERSONAL

Măsuri/ acțiuni suplimentare:

 • Identificarea competențelor digitale și a capacității de a adapta activități de învățare semnificative pentru mediul online/ la distanță și a conceperii/ creării de resurse digitale. Organizarea unor cursuri de dezvoltare profesională pentru dezvoltarea competențelor digitale, abordarea altor teme de interes pentru cadrele didactice (adaptări curriculare în format online pentru copiii cu dizabilități/ CES).
 • Organizarea unor contexte de coaching/ diseminare de bune practici privind învățarea la distanță la copilul/ școlarul mic.

CURRICULUM, EVALUARE ȘI MONITORIZARE

Măsuri/ acțiuni suplimentare:

 • Realizarea proiectării curriculare unitare pentru toți copiii, indiferent dacă învață în sistem față în față sau la distanță. În cazul nivelului (ante)preșcolar optăm pentru realizarea unei planificări unitare și a transmiterii acesteia în format electronic sau letric părinților înainte de începerea acestei forme de organizare.
 • Organizarea unor întâlniri de lucru a educatoarelor cu părinții folosind diverse platforme (agreate cu majoritatea părinților din grup) și completarea lor cu întâlniri individuale și/sau în grupuri mici telefonic, pentru a consilia, susține părinții în demersul ulterior de învățare. Este nevoie ca aceste întâlniri să aibă loc săptămânal/ bilunar la începutul fiecărei activități tematice/ proiect tematic.

În acest context special, în cazul claselor de învățământ primar care funcționează în alternativa educațională Step by Step, Centrul Step by Step promovează un demers hibrid simultan. Astfel pentru jumătate din efectivul de elevi învățarea se poate derula în sala de clasă (sală destinată pe întreg parcursul zilei pentru alternativă) fiind însoțiți de una dintre învățătoare, în timp ce cealaltă jumătate de efectiv poate desfășura procesul de învățare la distanță/ online cu cealaltă învățătoare.

Scenariu exclusiv online

În cazul nivelului antepreșcolar/ preșcolar și al ciclului achizițiilor fundamentale,    educația poate continua la distanță, folosind mijloace online, exclusiv în cazul instaurării stării de urgență.

În cazul claselor care funcționează în alternativa educațională Step by Step, Centrul Step by Step promovează continuarea demersurilor la distanță/ online în două grupuri de școlari, fiecare grup fiind condus de una dintre cele două învățătoare încadrate la clasă. Astfel, se poate realiza întreg procesul de predare – învățare – evaluare gestionând constant un grup mic de școlari (10 – 15 elevi).

ACCES, GUVERNANȚĂ ȘI FINANȚARE

 • Asigurarea dispozitivelor și a conectării pentru fiecare copil/ elev/ cadru didactic care nu dispune de resursele necesare, pe baza unei solicitări în acest sens.
 • Facilitarea dezvoltării unei platforme online destinate învățământului preșcolar și sporirea funcționalității prin generarea de conținuturi interactive.
 • Facilitarea achiziției gratuite de către instituțiile de educație autorizate/ acreditate (de nivel preșcolar și primar) a unor platforme adecvate de comunicare și învățare pentru copii/ elevi/ părinți.
 • În măsura în care dotarea și funcționalitatea claselor permit realizarea de cursuri online cu grad de eficiență mai ridicat comparativ cu simpla prezență online, de acasă, a cadrului didactic, unitățile de învățământ trebuie să se organizeze în această situație specială pentru a permite accesul deplin al cadrelor la resursele tehnice ale școlii. 

PERSONAL

 • Organizarea unui program național de dezvoltare a competențelor digitale pentru toate cadrele didactice încadrate, precum și pentru părinți.
 • Dezvoltarea unei biblioteci de resurse digitale pentru toate nivelurile de educație, începând cu educația timpurie.

CURRICULUM, EVALUARE ȘI MONITORIZARE

 • Dezvoltarea de resurse pentru evaluarea învățării și monitorizarea procesului didactic în format online.